Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DoorMeal BV, gevestigd te Amsterdam.

 1. Definities
  • DoorMeal: DoorMeal B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Ketelstraat 3, 1021 JX. KVK nr. 61181293. BTW NL8542.43.021.B.01
  • De Klant: de klant die zich via de website van DoorMeal registreert om vervolgens maaltijden te kunnen bestellen.
  • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen DoorMeal en De Klant.
  • Diensten: het ontwikkelen, bereiden, verzorgen en bezorgen van bewuste maaltijden en de ingrediënten daarvan.
  • Account: De samengevoegde gegevens van de klant gebruikt als identificatie om gebruikt te maken van de DoorMeal service. Het Account kan alleen benaderd worden met het user ID gekoppeld aan dit Account en wachtwoord.
  • Kosten Dienstverlening: door De Klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan DoorMeal.
  • Partijen: DoorMeal en De Klant gezamenlijk.
  • Gedeelde Informatie: informatie beschikbaar gesteld door DoorMeal aan De Klant en van De Klant aan DoorMeal.
 2. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
  • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Dienstverlening
  • DoorMeal bereidt maaltijden die afgeleverd worden bij De Klant binnen het (door De Klant) geselecteerde tijdvak.
  • Om gebruik te maken van deze diensten moet De Klant een Account aanmaken en/of beheren.
  • Maaltijden worden of met een bakfiets geleverd of middels de diensten van PostNL.
  • Maaltijden van DoorMeal worden vers bereid en zijn daarmee beperkt houdbaar.
  • DoorMeal adviseert de Klant de maaltijden gekoeld te bewaren bij een temperatuur van 2 tot 7 graden.
 4. Totstandkoming overeenkomst
  • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod direct op het scherm.
  • De Klant heeft geen recht om De Overeenkomst te ontbinden omdat het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, niet van toepassing is. De producten zijn van bederfelijk van aard en kunnen niet worden teruggezonden.
 5. Verplichtingen DoorMeal
  • DoorMeal zal ten alle tijden voldoen aan de gestelde HACCP-eisen met betrekking tot de bereiding en zending van levensmiddelen en de daarmee gepaarde hygiëne maatregelen.
  • DoorMeal zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle gegevens die van De Klant ontvangen wordt. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Na melding zal DoorMeal de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen. Inbreuk op rechten van De Klant dienen per e-mail gemeld te worden op info@doormeal.com.
 6. Verplichtingen Klant
  • De Klant is verplicht om juiste en correcte informatie aan te leveren die door DoorMeal verlangd wordt om het Account te creëren.
  • De Klant is binnen het gekozen tijdskader voor bezorging aanwezig en bereikbaar om de maaltijd te overhandigen. Wanneer dit niet het geval is zal de bezorger zijn route vervolgen en de maaltijd mee terugnemen naar het distributiepunt.
  • Wanneer geleverd wordt met PostNL geldt dat de maaltijden eenmalig worden aangeboden.
  • Wanneer er geleverd wordt met PostNL geldt dat er geen aflevering bij buren mogelijk is. Dit vloeit voort uit de richtlijnen voor bezorging van verse maaltijden. PostNL is nooit - ook niet op verzoek van de Klant - gerechtigd de maaltijd bij iemand anders af te leveren dan bij de Klant. Bij afwezigheid van de Klant zal PostNL de maaltijd retour nemen.
  • De Klant heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
  • De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
  • Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld.
  • De Klant mag derden geen toegang verschaffen tot DoorMeal via haar eigen registratie. Bij overtreding is De Klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
  • De Klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij DoorMeal en derden, ten gevolge van de door De Klant gedeelde Informatie.
 7. Betaling
  • De betaling wordt vooraf door middel van IDEAL gedaan.
  • De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro's en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
  • Wanneer een maaltijd retour wordt genomen, omdat de Klant niet thuis is, komt dit voor rekening van de Klant. Het aankoopbedrag van de maaltijd wordt niet teruggestort aan de Klant.
  • Wanneer DoorMeal, als gevolg van het niet betalen door de Klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 15% van het aan DoorMeal verschuldigde bedrag.
  • Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.
  • Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
  • De Diensten worden na betaling geleverd op de vastgestelde datum en tijd zoals zichtbaar is in het Account bij “overzicht bestellingen”.
 8. Aansprakelijkheid
  • DoorMeal is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de Diensten.
  • Wanneer producten of diensten van DoorMeal niet aan de vastgestelde richtlijnen bij De Klant terecht komt moet dit door De Klant binnen 24 uur schriftelijk worden gemeld.
  • DoorMeal is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd.
  • DoorMeal is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van DoorMeal.
  • In alle gevallen is de aansprakelijkheid van DoorMeal beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van DoorMeal. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van DoorMeal geen uitkering doet is de aansprakelijkheid van DoorMeal beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door DoorMeal aan de Klant in rekening is gebracht.
 9. Persoonsgegevens
  • DoorMeal kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan DoorMeal ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • De Klant gaat akkoord dat DoorMeal alle door De Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.
  • Verwerking van persoonsgegevens door DoorMeal vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de wet bescherming persoonsgegevens.
 10. Wijzigingen van de Diensten
  • DoorMeal behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van DoorMeal, te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd. Hierover zal altijd naar De Klant gecommuniceerd worden.
  • Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je Gedeelde Informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan.
  • In geval van een wijziging van de Diensten, om welke reden dan ook, heeft De Klant slechts recht op retournering pro rato van reeds (vooruit)betaalde bedragen aan DoorMeal of haar partners indien dit expliciet is overeengekomen.
 11. Intellectuele eigendom
  • Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producteneigendom zijn van DoorMeal en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
  • Het is De Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van DoorMeal te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen DoorMeal.
 12. Communicatie
  • Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden tussen DoorMeal en de Klant. Zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail, SMS of anderzijds.
  • De Klant die maaltijden krijgt toegezonden middels de diensten van PostNL zal notificaties ontvangen via e-mail en/of SMS.
  • De Klant gaat er mee akkoord dat DoorMeal De Klant mag benaderen voor belangrijke wijzigingen van of updates voor de Diensten, indien zij dit nodig acht. Deze communicatie zal nooit commerciële uitingen van derden bevatten.
  • Het staat DoorMeal ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de Gedeelde Informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 13. Toepasselijk recht
  • Op alle overeenkomsten tussen DoorMeal en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
 14. Bevoegde rechtbank
  • De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen DoorMeal en de Klant.